به سامانه آموزشی رولیکا خوش آمدید ... در صورتی که مدرس یا مربی هستید اولین پکیج آموزشی خود را در رولیکا ایجاد نمایئد.

رشته ی تربیت بدنی

تربیت-بدنی معرفی رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی از شاخه های علوم انسانی میباشد. که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته است. و نقش آن در رابطه بسیار توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است. فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است.

رشته تربیت بدنی

بطوری که تمام گروه های سنی را، از بیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر میگیرد. علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی است.

رشته ی تربیت بدنی

و ثابت شده است که از پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد بوده و ثابت شده است. همچنین از پیشروی برخی از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قلبی – عروقی جلوگیری بعمل میاورد.

رشته ی تربیت بدنی

با عنایت به این مهم و بمنظور تحقق بخشیدن به بند سه از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت بدنی نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروری است.

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *

توسط
تومان