مهندسی خودرو

مهندسی خودرو بعنوان شاخه ی اصلی کلیه ی رشته‌های منشعب از مهندسی مکانیک شناخته می‌شود. زیرا مهندسی مکانیک با صنعت خودرو آغاز گردید. و مکانیزمها و تکنیکها تجربیات حاصل از آن در بخش‌های دیگر بکار گرفته شد. این رشته در کشورهای پیشرفته تا سطح دکترا ادامه دارد. و در شاخه‌های مختلف توسعه یافته‌ است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.