مهندسی شیمی

مهندسی شیمی زیر شاخه ای از علوم مهندسی میباشد. این رشته با طراحی و بهره برداری از فرآیندها و کارخانجات مرتبط با صنایع شیمیایی در ارتباط است. منظور از صنایع شیمیایی دسته ای از صنایع هستند که در آنها تغییرات شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیک مواد خام را به محصولات با ارزش صنعتی تبدیل می کنند. اصل بقای جرم، اصل بقای انرژی و اصل بقای اندازه حرکت سه قانون فیزیکی اساسی در مهندسی شیمی هستند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.