علوم مهندسی

علوم مهندسی شاخه‌ای علمی و بین‌ رشته‌ای میباشد. هدف نهایی رشته ی علوم مهندسی این است که دانشجویان بتوانند خصوصیات مثبت یک مهندس و یک دانشمند را نیز همزمان بدست آورند. یک کارشناس علوم مهندسی باید توانایی این را داشته باشدکه مانند یک دانشمند، تفکر عمیق و انتقادی و قدرت مشاهده را جهت اکتشافات جدید مورد استفاده قرار دهد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.