مهندسی مکانیک

رشته ی مهندسی مکانیک بخشی از علم فیزیک میباشد. که با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و علم ریاضی به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارده بر آنها نیز می‌پردازد. در واقع رشته ی مکانیک، پیاده کننده ی علم فیزیک است. چون (برای مثال) بررسی حرکت خودرو و عوامل موثر بر روی آن برعهده فیزیک است. اما چگونگی حرکت و تنظیم آن بر عهده ی مکانیک می‌باشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.