مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک به عبارتی دیگر :(مهندسی مکانیک و الکــترونیک) برگرفته از سه رشتهٔ مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر میباشد. رشته ی مهندسی مکاترونیک سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی – الکترونیکی – کنترلی و نرم‌افزار داشته باشد. واژهٔ “مکاترونیک” توجه شمارا به علم مکانیک و الکترونیک جلب می‌کند. اما هدف مکاترونیک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلیِ میان‌رشته‌های مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازی است، تا یک نمایه از کنترلِ پیشرفته را در سیستم‌های ترکیبی به خدمت بگیرد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.