مهندسی راه و ساختمان

مهندسی راه وساختمان به سازه های ساختماني و غير ساختماني مربوط شود که به رشته عمران بر‌مي‌گردد. ساختمان سازي، سدسازي، كارهاي جاده و مجاري انتقال آب يا فاضلاب همه از اين دسته میباشند.گرايش راه و ساختمان و گرايش آب و نقشه برداري از گرايش‌هاي اصلي اين رشته به شمار مي‌آیند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.