صنایع ایمنی

اصولا” صنایع ایمنی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات محیطی گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای مؤثر نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد. از یکی مهم ترین مسائل صنایع، ایمن بودن محیط کار برای حفظ جان انسانها و حراست از سرمایه گذاریهای انجام یافته است. لذا افرادی که عهده دار این مسئولیت در صنایع ایمنی میشوند،باید دارای اطلاعات و شناخت لازم و کافی باشند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.