مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی شخصی است كه مي‌تواند در زمنيه طراحي شهري يا برنامه‌ريزي شهري فعاليت كند. و عامل توسعه شهري شود. دانش شهرسازي‌ به‌ تجزیه و تحلیل كليه‌ تحولات‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي‌ و فيزيكي‌ يك‌ شهر مي‌پردازد. در اين ميان متخصص و مهندس شهرسازي به عنوان فردی سياستگذار و مدير متخصص، نقش بسيار مهمي رشا بر عهده دارد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.