پزشکی عمومی

پزشک عمومی، پزشکی است که توانایی درمان بیماری های حاد و مزمن را دارد. و خدمات پیشگیری و آموزش سلامت را به بیماران نیز ارائه می دهد. یک پزشک عمومی انواعی از بیماریها را مدیریت می کند. که به شکل تمایز نیافته و در مراحل اولیه از شروعشان هستند. گاهی ممکن است نیاز به مداخله فوری داشته باشند. هدف یک پزشک عمومی، داشتن نگرشی کلی در رسیدگی به عوامل بیولوژیک ، روحی و اجتماعی است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.