بهداشت عمومی

بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانشجویان این رشته باید در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعال باشند. همچنین در پیشگیری ازبیماریهای واگیر و غیر واگیر فعالیت می کنند. فراگیران باید ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.