تغذیه

متخصص تغذیه شخصی است که از علم تغذیه اطلاعات کامل دارد. او از علم خود جهت کمک کردن به افراد در تصمیم گیری در مورد سبک زندگی و تغذیه شان استفاده می کند. کارشناس تغذیه با دادن اطلاعات -آگاهی و مشاوره ی لازم درباره ارتباط تغذیه با سلامت جسم و روح، به ترویج تندرستی در جامعه نیز می پردازد. علم تغذیه افراد را در بدست آوردن یک تغذیه مناسب یاری می کند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.