داروسازی

داروسازی رشته‌اي‌ است‌ که‌ در زمینه ی دارودرمانی مرتبط است. این افراد در صورت‌ ناموفق‌ بودن‌ رژيم‌ دارو درماني‌ بايد علل‌ عدم‌ موفقيت‌ را بررسي‌ کند. این رشته‌ بخشي‌ از علوم‌ پزشکي‌ میباشد. که‌ در رابطه‌ با توليد و ساخت‌ دارو، بررسي‌ وضعيت‌ دارو در بدن‌ انسان‌ و موجودات‌ زنده‌ فعالیت می کنند. و در تعیین ميزان‌ تأثير آن در سلامت‌ جامعه نقش ایفا می کند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.