Access

Access یکی از اجزای microsoft office میباشد که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این نرم افزار مي توان بانک اطلاعاتی ايجاد كرد و آن را ويرايش كرد و در هر زمان نیز میتوان به آن دسترسي پيدا كرد. وﻇﯿﻔﻪ ي اﺻﻠﯽ نرم افزارAccess ، ﻃﺮاﺣﯽ. و ﮐﺎر ﺑﺎ Data base ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.