نرم افزارهای تخصصی رشته برق

نرم افزارهای تخصصی رشته برق آن دسته از نرم افزار هایی است که یادگیری آن برای فعایت های مهندسان برق بسیار ضروری است. از طریق این نرم افزار ها عملیاتی چون طراحی مدار، تعیین مقدار مقاومت، تحلیل و آنالیز سیتمهای قدرت انجام میگیرد. نرم افزاری نیز برای محاسبه ظرفیت کابل ها کاربرد دارد. بهترین نرم افزار هایی که جهت شبیه سازی و محاسبات روشنایی خیابان ها، معابر عمومی، ساختمان ها، تونل‌ها، محوطه‌ها و … استفاده می گردد. نرم افزاری نیز مخصوص طراحی تابلوهای برق صنعتی استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.