آمار

آمار علمي مبنی بر جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي مي باشد. آمارگران با بکار بردن دانش رياضيشان در جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل و تفسير نتايج؛ در پژوهشهاي علمي شرکت ميکنند. متخصصين آمار اغلب، دانششان را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي، اقتصاد، مهندسي، پزشکي، بهداشت عمومي، روانشناسي و… بکار ميگيرند. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به‌دست‌آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.